mightymandel v16

GPU-based Mandelbrot set explorer