mightymandel v16

GPU-based Mandelbrot set explorer

 

- b -